Huyện Trường Châu ruộng đo gấp hạn
Ruộng bao nhiêu,trăm vạn có dư
Hạn một năm giấy bộ tư
Triều đình đo ruộng có trừ phù lương
Trừ phù lương nhớ đừng bỏ sót
Dưới mặt sông trên đất đồi gò
Không chừa đám ấu luống ngô
Cắm cờ bốn góc sau đo làm chừng
Trai lại gái chạy quàng nhớn nhác
Lệnh quan trên đốc các huyện đường
Huyện đường trách cứ lý làng
Lý làng chẳng biết tấc gang vuông tròn
Phải thuê bọn gian ngoan tính toán
Vuông rồi tròn dài ngắn trong tay
Một tay vạch một tay thay
Ruộng tư thiếu hụt đủ đầy ruộng công
Thói nặng nhẹ hẳn không bớt giảm
Chủ ruộng nhìn chẳng dám nói năng
Huyện sao đo khắp ruộng đồng
Cốt sao đủ ngạch nên công cán rồi
Đo ruộng gấp năm trời là hạn
Phiếu quan so lại đến thu tiền
Đất đồng vẫn vậy y nguyên
Nghe dân đã phí vạn nghìn tiền năm
Một huyện có bẩy trăm bốn mốt
Bác thấy không sổ chất núi cao

tửu tận tình do tại