Bãi chài sáng, đầy cảnh xuân trời tạnh,
Ngừng mái chèo, vào quán rượu nghỉ ngơi.
Dòng nước biếc, bọc phố hoa bảy dặm,
Ngọn núi xanh, phô lầu rượu đón người.
Chôn gò đất, kiếm thần trong lụa bọc,
Mến khách xa, tiêu trống tiếng không ngơi.
Cao giọng hát, bài hay, tình chẳng ít,
Ngô cơ xinh, rót mãi bóng rượu cười.

tửu tận tình do tại