Bỏ ghen đến thưởng khen âm điệu,
A Kiều vô ích phí vàng rừng.
Chỉ thương một nỗi Trường Môn phú,
Không bằng vài chữ của Văn Quân.

tửu tận tình do tại