Hàm thiết vàng ngựa hay thuyền buồm gấm,
Sở Thuỷ rộn ràng đàn sáo hát ca.
Đây Giang Nam ngoài kia xinh sắc núi,
Mười ba lầu dồn đến lúc xuân qua.

tửu tận tình do tại