Trúc, ngô cao nửa tháp chùa,
Sư ông tóc bạc dáng người ung dung.
Mười năm dõi mắt Nam Bình,
Lén xem ca múa linh tinh Tây hồ.

tửu tận tình do tại