Xin mời rượu,
Chén vàng rượu đã rót đầy.
Mời anh cứ uống đừng hay chối từ,
Có thân thì có ưu tư.
Sanh ra trên đất khóc ư tiếng đầu,
Trăm năm chậm rãi không mau.
Công danh, giàu có một thời ngắn thôi,
Phá buồn duy chỉ rượu mồi.
Nghĩ về người trước, người sau biết gì,
Y Chu Giả Đổng bùn che.
Uyên Minh Thái Bạch rồng nghê đúng rồi.
Không say anh được gì đâu,
Không say chỉ tổ u sầu, say đi.

tửu tận tình do tại