Ngàn đào vạn liễu điệp trùng,
Đây còn thạch thất tôi hùng Việt xưa.
Ngũ Hồ về trễ vì ai,
Thiếu người khuynh quốc Trữ La đi cùng.

tửu tận tình do tại