Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (5 bài)
Tạo ngày 25/06/2014 10:40 bởi tôn tiền tử
Trương Tân 張蠙 năm sinh và mất không rõ, tự Tượng Văn 象文, người Thanh Hà, tề danh cùng Hứa Đường 許棠, Trương Kiều 張喬, đỗ tiến sĩ năm Càn Ninh thứ 2 (895), làm Hiệu thư lang, Lịch Dương uý, Tê Phố lệnh. Sau ông vào Thục làm Thiện bộ viên ngoại, Kim Đường lệnh.