Xuân đã hết với binh biên ải
Đài Thiền Vu lên tới một mình
Mặt trời từ đất trắng tinh
Sông Hoàng Hà tự trời xanh chảy vào
Ngấn bãi cát khác nào đợt sóng
Tiếng gió gào tưởng sấm rền vang
Muốn đi thăm ải Âm quan
Ngặt vì buổi sáng Âm quan còn cài

tửu tận tình do tại