Đường Gia Lăng đá bùn đi khó
Tới đình dài trời đã về chiều
Tựa lan can đang buồn thiu
Trong hải đường giá cô kêu não nề

tửu tận tình do tại