Thắng trăm trận nay cầu yên tĩnh
Dinh quan hầu như cảnh động tiên
Đầu tường cỏ dại mọc len
Gió lùa hoa rụng gom trên mặt hồ
Kéo nước giếng uống cho đỡ rượu
Thả vẹt ra báo khứa pha trà
Tướng có công vừa vẽ ra
Hình như chưa có xông pha chiến trường?

tửu tận tình do tại