贈老將

白草黃雲塞上秋,
曾隨驃騎出并州。
轆轤劍折虯髯白,
轉戰功多獨不侯。

 

Tặng lão tướng

Bạch thảo hoàng vân tái thượng thu,
Tằng tuỳ phiêu kỵ xuất Tinh châu.
Lộc lô kiếm chiết cầu nhiêm bạch,
Chuyển chiến công đa độc bất hầu.

 

Dịch nghĩa

Một ngày thu, có cỏ khô trắng và mây vàng, nơi quan ải,
Ông đã theo chủ tướng xuất thành Tinh châu.
Kiếm lộc lô gãy, râu quai hàm trắng xoá,
Công nhiều vậy, mà khi chuyển lên, một tước hầu cũng không.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Một ngày thu mây vàng cỏ trắng
Xuất thành Tinh ông đánh quân thù
Bảo kiếm gãy, râu hàm lu
Công nhiều như vậy, tước chưa được hầu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cỏ trắng thu mây vàng ải quan,
Tinh châu thành xuất tướng ra quân.
Lộc lô kiếm gãy trắng râu tóc,
Công trạng nhiều đâu tước được ban.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Cỏ trắng mây vàng biên ải thu
Từng theo chủ tướng đánh Tinh Châu
Râu quăn bạc trắng gãy gươm báu
Chiến công nhiều chẳng được phong hầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời