Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (334 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (161 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 09/10/2008 09:18 bởi hongha83
Hoàng Phủ Tăng 皇甫曾 tự Hiếu Thường, người Nhuận Châu, tỉnh Đan Dương, ông là em của thi nhân Hoàng Phủ Nhiễm 皇甫冉. Không rõ năm sinh năm mất, ước sống vào khoảng trước sau đời Đường Huyền Tông, vào cuối niên hiệu Thiên Bảo, đỗ tiến sĩ năm Thiên Bảo thứ 17 (758). Ông giữ một số chức quan trong triều, sau bị biếm làm Tư mã Thư Châu. Thơ có một quyển, ngoài ra còn có "Đường tài tử truyện" lưu truyền hậu thế.