Cuộc chiến tàn giao thông lại mở
Quạ loạn bay trong chỗ lạnh không
Thương mồ tập thể trên đồng
Vạn binh vì tướng lập công bỏ mình

tửu tận tình do tại