Lưng dây la thắt áo bằng gai
Chậm rãi xuân sang hát mấy bài
Tính ngạo ưa lười cong cột sống
Tình giầu hối thích ngắm mày ngài
Hoang đường Vu Giáp nên thần nữ
Sự thực Mịch La tiếc đại tài
Sóng gió mắt đầy so việc cũ
Vàng son chịu đổi áo tơi chài

tửu tận tình do tại