Xấu hay đẹp trong hoạ đồ đừng trách,
Nên Minh Phi bạc mệnh bởi Hoà Nhung.
Nét khuynh thành nếu hoạ sư vẽ đúng,
Chắc gì vua bao quát hết hậu cung.

tửu tận tình do tại