Năm năm cung thẳm khép dung nghi,
Ra khỏi Du Quan chẳng trở về.
Đâu phải không vàng mua tranh vẽ,
Đến nay ai còn nhớ Minh Phi.

tửu tận tình do tại