Vật chi muông cỏ dám lăng loàn ?
Âu hẳn trong triều ít kẻ ngoan ?
Mặt thấy thư Hồ, văn vỡ mật,
Tai nghe nhạc bắc, võ run gan.
Mỡ thơm luống để nuôi thù khấu ?
Bùn sũng nào hay đắp ải quan ?
Vực nước ví dầu tài Vệ, Hoắc,
Tanh hôi chi để lụy hồng nhan ?Vương Chiêu Quân là cung nữ của vua Hán Nguyên Đế, có sắc đẹp tuyệt trần nhưng không chịu đút lót tiền cho Diên Thọ nên y vẽ chân dung nàng xấu xí đi khiến nàng bị thất sủng. Sau này vua gả nàng cho chúa Hung Nô để đổi lấy quan hệ hòa hiếu. Nàng đành chịu sang Hung Nô nhưng cuối cùng vì buồn thương và uất hận nàng đã tự vẫn.