Trời mờ rồng cọp đánh nhau,
Cùng đường nên cũng tự bày xưng vương.
Lạ gì tri kỷ phong trần,
Nhớ chăng phiếu mẫu có lần cho cơm.

tửu tận tình do tại