Hoa sen hồng suối Nhược Da,
Tây Thi giặt lụa mặn mà dung nhan.
Cung Ngô đoạn tuyệt diễm trang,
Chỉ vài bạn gái than van ít nhiều.

tửu tận tình do tại