Khinh vua Tần cá trong nồi,
Bản đồ dao bén mở rồi bước đi.
Hợp tung sáu nước được gì,
Chỉ buồn kiếm thuật có khi sơ sài.

tửu tận tình do tại