Lấy gì tặng bạn mới quen,
Bốn lạy, đâm cổ ngã lăn tức thì.
Sông Dịch lạnh, bạn mãi đi,
Ngàn năm thương tiếc Ô Kỳ xả thân.

tửu tận tình do tại