Lạc Dương tên nổi đất vua,
Nhạn bay lẻ, lá ngô mùa sương xanh.
Mộng Giang Nam viết tiễn anh,
Hoa mơ Dữu Lĩnh bám quanh áo đày.

tửu tận tình do tại