Trải cuộc đời rong ruổi
Một sớm từ biệt đoàn
Nước về Đông miên man
Đâu quay về Tây được!
Đêm, mưa rơi thềm lặng
Sáng, đèn tắt rời quê
Cũng buồn khi tàn rượu
Đến khi nao lại về?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)