Rèm cuốn gió tây nghe giá rét;
Vẫn vậy, sầu ly biệt.
Hương quế ngát đầy sân,
Mộng hồn bảng lảng,
Chính lúc lòng tan nát.

Thu về, như cúc người gầy quắt.
Tay áo hương lạnh ngắt.
Nói phiếm chuyện đoàn viên,
Nghĩ đến ngày về,
Hẳn buổi trùng dương hết.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.