Cá xâu cành liễu giữa trưa về,
Lũ nhóc ngoài sân hớn hở ghê.
Hỏi lão thu cần sao sớm vậy?
Trai cò ngoài bãi chán không nghe!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.