Đầu khe cuối vịnh một ngư ông,
Thuyền mảnh làm nhà tây lại đông.
Gió đầu bến,
Tuyết trên sông.
Lá sen làm áo vẫn cười ngông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.