Bến nước quán chài tiếng rộn vang,
Cô thuần dùng bữa chính cơm canh.
Lá phong rụng,
Hoa lau tàn.
Ghé quán ngư thuyền chợt lạnh tanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.