Tây quận thành, dòng sông Hoàng vòng chảy
Lễ trừ ma ngày thượng tị muốn xem
Bỗng nhớ xưa trên nước xuân sông Lục
Đất Thương Ngô đầy hồn mộng ban đêm

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.