Sông dài vạn dặm đón ánh dương
Bến nước men trôi chẳng lạc đường
Núi xưa đó
Nay nước dừng
Sào đơn vớt bóng dạt khe xuân