Vốn mến vũng xanh đấy lão câu,
Quắc thước hình dong, tóc trắng phau.
Khi chằm nước,
Giữa bông lau,
Bờ sông vọng tiếng lưới đang thâu.

Du ư nghệ