Vi hoa chạm khẽ chiếc thuyền câu
Đám cá ban mai vội lướt mau
Cuồn cuộn sóng
Lao như trâu
Bờ hoa nắng hửng tấp trôi vào