Rung bạch chỉ, cò ưu tư bãi lạnh
Lướt cỏ tần gió cắt nhẹ sóng hoa
Ngày chậm trôi sương mờ mịt giang hà
Hương thơm dẫn phù dung trêu sợi cước

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.