Sớm xuân sông lạnh vởn mây trôi
Hai mé hoa bay trăng sáng ngời
Canh thuần ngọt
Cá lư tươi
Say hát ăn rồi tản bộ chơi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.