Xuân xanh rừng tía vượt giang kiều
Nước hồ mù mịt vút vân tiêu
Yên ba khách
Thả thuyền câu
Tới lui không định theo thuỷ triều


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.