Xuân xanh rừng tía vượt giang kiều
Nước hồ mù mịt vút vân tiêu
Yên ba khách
Thả thuyền câu
Tới lui không định theo thuỷ triều


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.