Bên suối buông câu sẵn thú mà
Lấy nước làm nhà chẳng lạ a
Say câu rảnh
Vỗ mái ca
Vẫy vùng quen thú giỡn phong ba


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.