Ngư ông năm tháng quên bẵng lâu
Phiêu bạt lênh đênh một mái chèo
Lòng tự ví
Với chim âu
Dòng nước hoa đào phóng lãng du


Nguồn: Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, Nguyễn Chí Viễn, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.