Ngư ông năm tháng quên bẵng lâu
Phiêu bạt lênh đênh một mái chèo
Lòng tự ví
Với chim âu
Dòng nước hoa đào phóng lãng du


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.