Sông xanh róc rách đã bao năm?
Mái khua vang đâu chán sóng ngâm
Đây cát rít
Kia bến gầm
Tung bay vạt áo, gió xa xăm