Ngồi câu nhàn nhạc là sóng gió
Cạnh đường tùng nhà cỏ mấp mô
Động Đình soi bóng Thái Hồ
Cuồng phong dậy sóng quay đò về thôi

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.