Mái tranh ra ngủ giữa đêm trôi
Gà gáy trong mơ báo sáng rồi
Mây mưa đâu biết tuôn trên áo
Hẳn là khe nước chảy quanh thôi