Áo xiêm là lụa reo nghiêng
Hàng mi cong nhạt chưa phiền điểm tô
Say đùa hoa mới tổn hao
Tiên lang tình dắt tay bao nhu hoà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.