Khi cầu thước toả ngân hà
Đêm nay người ấy họ Hoà xin thưa
Đâu vì bẻ quế năm xưa
Mà nay lại dám bỡn bừa Hằng Nga.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.