Rung sương mềm biếc tiễn người
Bóng hoa sáng phủ mi tươi cau ngừng
Tự cho phong nhã thanh tân
Vàng tơ rũ nhẹ đợi thần Lạc xuyên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.