Bóng cây xanh rậm hoa thưa,
Đỗ quyên kêu gọi chàng chưa về nhà.
Tương Như ngàn dặm chơi xa,
Văn Quân áo lệ nhạt nhoà, biết chăng?

tửu tận tình do tại