Tiền Khiêm Ích 錢謙益 (1582-1664) tự Thụ Chi 受之, hiệu Mục Trai 牧齋, cuối đời lấy hiệu là Mông Tẩu 蒙叟, còn có hiệu là Đông Giản lão nhân 東澗老人, người huyện Thường Thục, tỉnh Giang Tô. Ông đỗ tiến sĩ năm Vạn Lịch thứ 38 nhà Minh, đầu năm Sùng Trinh làm quan đến Lễ bộ thị lang, quản công việc viện bí thư, sau đó từ quan ngay, về quê ở phương Nam, giành công sức vào việc trước thuật, kín đáo giúp vào công cuộc đấu tranh chống Thanh. Ông là lãnh tụ thi đàn cuối Minh đầu Thanh. Thơ có phong cách gần với thơ Vãn Đường và thơ Tống. Tác phẩm có Liệt triều thi tập 列朝詩集.