Ngổn ngang gươm giáo giặc quay thua
Nam Đẩu y nguyên của nước nhà
Yểm khí Tần Hoài vàng bạc trước
Thông bè Bác Vọng Hán Vân xa
Du hồn Hắc thuỷ gào đồng cỏ
Tiếng quỷ Bạch sơn khóc tiếng già
Mắt lão mười năm nay lại rửa
Lợn sông ngồi ngắm sóng phun hoa

tửu tận tình do tại