Chung Sơn cây cối cuối thu gầy
Tàn tạ đều do kiếp bụi bay
Ngọc lộ gió may sao chẳng biết
Kim Lăng vương khí bảo là sai
Tố Nga tựa nguyệt cây còn có
Thanh nữ dầm sương áo chẳng may
Ảm đạm Hoa Lâm như Bắc mạc
Nhạn về muôn dặm lạnh trời mây

tửu tận tình do tại