Giữ ở Kim Lăng nhớ nửa năm
Nhũ Sơn đạo sĩ gắng lo toan
Lại qua đều chỉ Long Môn đó
Trói buộc buồn sao huyệt hổ gần
Đào Diệp xuân trôi hờn mất nước
Hoè hoa thu rụng cố cung tàn
Tân Đình giọt lệ sa nay dám
Ngơ ngác nỗi lòng hiểu bạn thân

tửu tận tình do tại