Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đường Dần (19 bài thơ)
- Phùng Tiểu Thanh (12 bài thơ)
- Dương Thận (27 bài thơ)
- Bồ Tùng Linh (2 bài thơ)
- Lâm Hồng (18 bài thơ)
Tạo ngày 14/07/2014 11:26 bởi tôn tiền tử
Thiền sư Độc Triệt 讀徹 (1586-1656) là thi tăng cuối đời Minh, tự Kiến Hiểu 見曉, sau còn có tự Thương Tuyết 蒼雪, hiệu Nam lai 南來. Ông vốn họ Triệu 趙, người Trình Cống, Côn Minh, theo cha xuất gia từ khi 5 tuổi ở chùa Diệu Trạm ở Côn Minh. Ngoài thơ, ông còn giỏi hoạ.