Đêm vắng bàn cờ gõ rất kêu
Tần Hoài nức nở sóng tàn thu
Bạc đầu bên ánh đèn đêm lạnh
Một cuộc cờ tàn nghĩ Lục triều

tửu tận tình do tại